uw mandje

Algemene voorwaarden shop

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Oké Koffie

 

Art. 1: toepassing

Deze voorwaarden zijn op al onze leveringen van toepassing, tenzij anders is overeengekomen en dit ook schriftelijk is vastgelegd.

 

Art. 2: aanbiedingen

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Alle gemaakte mondelinge afspraken of toezeggingen binden ons niet,

indien deze niet schriftelijk door ons zijn vastgelegd.

 

Art. 3: prijs

Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting (b.t.w.).

 

Art. 4: levering

Indien de koper, de verkoper niet in staat stelt de goederen op een overeengekomen tijdstip en plaats af te leveren, is de koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de verkoper gerechtigd hetzij de koop als ontbonden te beschouwen, hetzij alsnog een volgende keer aan koper af te leveren, een en ander onverminderd het recht van verkoper om schadevergoeding te vorderen.

 

Art. 5: klachten

Alle klachten omtrent een factuur moeten binnen acht dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden voorgelegd. Na die termijn zijn deze niet meer ontvankelijk. Bovendien zullen geen klachten of teruggaven meer aanvaard worden na aftekening van het vergezellend document welke als bewijs dient van controle op kwaliteit, kwantiteit en prijs. Iedere verdere verplichting en aansprakelijkheid van verkoper, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten of intresten, uit welke hoofde ook, is uitdrukkelijk

uitgesloten.

 

Art. 6: kredietwaardigheid

Indien de kredietwaardigheid van de koper een minder gunstige keer neemt, behoudt de verkoper zich het recht voor, zelfs na verzending van de goederen, van de koper passende garanties voor een goede nakoming van zijn verbintenissen te eisen, indien de koper, de verkoper ter zake geen voldoening schenkt, heeft de verkoper het recht de gehele verkoopsovereenkomst of een gedeelte daarvan te annuleren.

 

Art. 7: vervaldatum

Tenzij op de factuur een andere vervaldag vermeld staat, is het gefactureerde bedrag in gereed geld opeisbaar bij ontvangst van de factuur.

 

Art. 8: opeisbaarheid

Niet betaling van een factuur op de vervaldag, alsmede faillissement of aanvraag tot surseance van betaling maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en geeft aan de verkoper het recht alle eventueel nog lopende overeenkomsten voor zover ze nog niet uitgevoerd zijn te annuleren.

 

Art. 9: opschorting – compensatie

De betalingsverplichting van de koper wordt niet opgeschort door het indienen van klachten tegen de leverantie en evenmin is de koper gerechtigd zijn opeisbare schuld te compenseren met enige vordering van de koper of verkoper.

 

Art. 10: eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgevonden. Ingeval betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, is de verkoper zonder enige gerechtelijke tussenkomst gerechtigd en is hij door de koper onherroepelijk gemachtigd de geleverde goederen weg te halen bij de koper.

 

Art. 11: renten

Indien betaling niet heeft plaatsgevonden op de vervaldag van de factuur, is de koper van die dag af zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning van rechtswege een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 2% per maand.

 

Art. 12: kosten

Alle kosten vallende op het incasseren van de vordering waaronder begrepen 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 Euro wegens buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de koper.

 

Art. 13: geschillen

Ingeval van geschil is uitsluitend de Rechtbank van de plaats van de vestiging van de verkoper bevoegd, tenzij de verkoper toch de voorkeur geeft aan de Rechtbank van de plaats van de koper.

 

Art. 14: toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarvoor algemene voorwaarden gelden, is het Belgisch Recht van toepassing.